GT Musiikkiluvat Oy:n yleiset sopimusehdot 14.2.2023 asti

(Uudet sopimusehdot löytyvät alta)

Mikäli Musiikin käyttöluvan yleisten sopimusehtojen ja Erityisehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti Erityisehtoja ja toissijaisesti Musiikin käyttöluvan yleisiä sopimusehtoja.

Käyttölupasopimuksen voimassaolo
Käyttölupasopimus on voimassa toistaiseksi siitä alkaen kun GT Musiikkiluvat Oy on vahvistanut käyttöluvan.
Osapuolilla on oikeus irtisanoa käyttölupasopimus kirjallisesti yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Hinnat
Käyttöluvan hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevien Gramexin ja Teoston hinnastojen mukaisesti. Hintoihin lisätään voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero.
Gramex ja Teosto voivat tarkistaa hintoja vuosittain huomioiden muutokset yleisessä ansio- ja kustannustasossa.
Viivästyneistä suorituksista peritään lainmukainen viivästyskorko.

Asiakkaan ilmoitusvelvollisuus
Asiakas on velvollinen antamaan GT Musiikkiluvat Oy:lle käyttöluvan myöntämiseen ja korvauksen määräytymiseen vaikuttavat tiedot. Asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan GT Musiikkiluvat Oy:lle muutoksista näissä tiedoissa.
Jos asiakas ei ilmoita GT Musiikkiluvat Oy:lle hinnaston mukaista korvausperustetta tai sen perusteen määrittämiseksi tarpeellisia tietoja, on GT Musiikkiluvat Oy oikeutettu arvioimaan korvauksen suuruuden ja laskuttamaan asiakasta sen mukaisesti.

GT Musiikkiluvat Oy:n vastuu
GT Musiikkiluvat Oy vastaa siitä, että sillä on oikeus antaa tässä käyttölupasopimuksessa tarkoitettu käyttölupa ja sopia tekijänoikeuslain 47 pykälässä tarkoitetusta korvauksesta.

Asiakkaan vastuu
Asiakas vastaa siitä, ettei äänitteitä tai teoksia käytetä tämän käyttölupasopimuksen ehtojen ja tekijänoikeuslain säännösten vastaisesti.
Asiakas vastaa siitä, että sen toiminnassa ei käytetä tekijänoikeuslain vastaisesti valmistettuja teoksia tai äänitteitä.

GT Musiikkiluvat Oy:n oikeus olla tekemättä sopimusta tai antamatta käyttölupaa
GT Musiikkiluvat Oy:lla on oikeus kieltäytyä tekemästä käyttölupasopimusta ja antamasta käyttölupaa siinä tapauksessa, että:
• GT Musiikkiluvat Oy:lla, Teostolla tai Gramexilla on asiakkaalta oikeudenloukkaukseen perustuva saatava tai vähäistä suurempi erääntynyt sopimukseen perustuva saatava
• asiakas on olennaisesti tai toistuvasti loukannut tekijänoikeuslakiin perustuvia oikeuksia tai käyttöluvan ehtoja
• GT Musiikkiluvat Oy:lla on tähän muu painava peruste.

Tarkistusoikeus ja suoritusta turvaavat toimet
GT Musiikkiluvat Oy:llä tai sen nimeämällä on oikeus tarkistaa tämän sopimuksen perusteella käytettävien äänitteiden ja teosten laillisuus ja tämän sopimuksen korvausperusteisiin vaikuttavien tietojen oikeellisuus.
GT Musiikkiluvat Oy:lla on oikeus ennakoitavan luottotappion välttämiseksi tai muusta erityisestä syystä edellyttää hinnaston mukaisen korvauksen suorittamista etukäteen tai sitä vastaavan turvaavan vakuuden asettamista.

Käyttöluvan siirrettävyys
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä käyttölupasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman GT Musiikkiluvat Oy:n kirjallista suostumusta.

Asiakkaalta kerättävien tietojen käyttö ja luottamuksellisuus
GT Musiikkiluvat voi käyttää asiakkaalta saatuja tietoja muun muassa palvelujen tuottamiseen ja laskuttamiseen, tilastointiin, tutkimukseen sekä tuotekehitykseen.
GT Musiikkiluvat Oy:
• sitoutuu pitämään salassa asiakkaan liiketoimintaa koskevat liike- tai ammattisalaisuutena pidettävät tiedot
• käsittelee henkilötietoja vain henkilötietolainsäädännön mukaisella tavalla. Rekisteriselosteet löytyvät GT Musiikkiluvat Oy:n verkkosivuilta.
• voi kuitenkin luovuttaa edellä mainittuja tietoja muille tekijänoikeuksia hallinnoiville yhteisöille siinä laajuudessa, kuin luovutus on tarpeen GT Musiikkiluvat Oy:n ja tällaisen yhteisön musiikin käyttölupiin liittyvän yhteistyön toteuttamiseksi.

Kuluttaja-asemassa olevat asiakkaat
Kuluttaja-asemassa olevalla asiakkaalla on oikeus peruuttaa käyttölupasopimus ilmoittamalla siitä GT Musiikkiluvat Oy:lle neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole sen jälkeen, kun asiakas on aloittanut käyttöluvan mukaisen musiikin käytön.
Muilta osin kuluttaja-asemassa oleviin asiakkaisiin sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja sellaisenaan, ellei kuluttajansuojalaista muuta johdu.

Välilliset ja epäsuorat vahingot
Kumpikaan sopijapuoli ei ole korvausvelvollinen toiselle sopijapuolelle aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Tällaisena vahinkona pidetään muun muassa saamatta jäänyttä liiketuloa, markkinaosuuden menetystä, good will –arvon vähentymistä tai toiminnan tai tuotannon keskeytyksestä aiheutunutta vahinkoa.
Tässä sovitulla vahingonkorvausvelvollisuudella ei rajoiteta GT Musiikkiluvat Oy:n tai sen edustamien oikeudenhaltijoiden oikeutta vaatia asiakkaalta korvausta tekijänoikeuslain, vahingonkorvauslain tai muun säännöstön nojalla taikka muulla perusteella.

Käyttölupasopimuksen purkaminen
GT Musiikkiluvat Oy:llä on oikeus purkaa tämä käyttölupasopimus välittömästi, jos:
• asiakas toimii näiden lupaehtojen tai tekijänoikeuslain vastaisesti;
• tämän käyttölupasopimuksen perusteella laskutettua korvausta ei ole suoritettu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskun eräpäivästä;
• jos asiakas ilmoittaa tai vahvistaa käyttölupasopimuksen edellyttämät tiedot oleellisesti virheellisinä;
• GT Musiikkiluvat Oy:lle Teoston ja Gramexin myöntämät valtuudet olennaisesti supistuvat, vähenevät tai lakkaavat.

Mikäli GT Musiikkiluvat Oy purkaa sopimuksen osittain, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus päättymään kokonaan välittömästi.

Sopimusehtojen voimassaolo
Nämä sopimusehdot tulevat voimaan 17.7.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi.
GT Musiikkiluvat Oy voi muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla siitä asiakkaalle viimeistään 6 viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa. Uusia muutettuja sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin myös ennen muutosta tehtyihin käyttölupasopimuksiin. Mikäli asiakas ei hyväksy sopimusehtojen muutosta, on asiakkaalla oikeus irtisanoa käyttölupasopimus irtisanomisaikaa noudattaen.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
Tämän sopimuksen tulkinnassa sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta.
Näitä sopimusehtoja ja niihin perustuvaa Gramexin ja/tai Teoston ja asiakkaan välistä
käyttölupasopimusta koskevat riidat ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa tai mikäli riita liittyy markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan, riita voidaan saattaa myös markkinaoikeuden ratkaistavaksi. Kuluttaja-asemassa oleva asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
Mikäli eri kieliversioiden välillä on eroja, sovelletaan suomenkielistä versiota.

GT Musiikkiluvat Oy:n yleiset sopimusehdot 15.2.2023 alkaen

Käyttölupasopimuksen (”Käyttölupasopimus”) muodostavat GT Musiikkiluvat Oy:n yleiset sopimusehdot (”Yleiset ehdot”), käyttölupaan sovellettavat erityisehdot (”Erityisehdot”) ja sopimusvahvistus. Mikäli Yleisten ehtojen ja Erityisehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti Erityisehtoja ja toissijaisesti Yleisiä ehtoja.

Käyttölupasopimuksen voimassaolo
Käyttölupasopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. Käyttölupasopimuksen voimassaoloaika ilmoitetaan sopimusvahvistuksessa. Määräaikaisen käyttöluvan minimikesto on yksi kuukausi.

Osapuolilla on oikeus irtisanoa Käyttölupasopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla tästä toiselle osapuolelle.

Hinnat ja käsittelymaksut
Käyttöluvan hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevien Gramexin ja Teoston hinnastojen mukaisesti. Hintoihin lisätään voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero.
Gramex ja Teosto voivat tarkistaa hintoja vuosittain huomioiden muutokset yleisessä ansio- ja kustannustasossa.

Viivästyneistä suorituksista peritään lainmukainen viivästyskorko. Erääntyneiden saatavien perintä voidaan antaa ulkopuolisen toimeksisaajan tehtäväksi.

GT Musiikkiluvilla on oikeus periä Käyttölupasopimukseen liittyvistä erillistoimenpiteistä verkkosivuillaan kulloinkin ilmoitetun suuruinen käsittelymaksu.  

Asiakkaan ilmoitusvelvollisuus
Asiakas on velvollinen ilmoittamaan GT Musiikkiluville käyttöluvan myöntämiseen, korvauksen määräytymiseen, laskujen toimittamiseen ja lisensioitaviin toimipisteisiin liittyvät tiedot, sekä muut Käyttölupasopimuksen täytäntöönpanemiseksi tarpeelliset tiedot.

Asiakas on myös velvollinen viipymättä ilmoittamaan GT Musiikkiluvat Oy:lle muutoksista näissä tiedoissa. GT Musiikkiluvat ei ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvitystä korvausperusteen muutoksen johdosta, mikäli asiakas ei ole ilmoittanut tietoa muutoksesta GT Musiikkiluville tämän kohdan mukaisesti.  Tiedot osoitteiden muutoksista eivät siirry GT Musiikkiluvat Oy:lle automaattisesti Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän, Postin tai väestötietojärjestelmän kautta.

Jos asiakas ei ilmoita GT Musiikkiluvat Oy:lle hinnaston mukaista korvausperustetta tai sen perusteen määrittämiseksi tarpeellisia tietoja, on GT Musiikkiluvat Oy oikeutettu arvioimaan korvauksen suuruuden ja laskuttamaan asiakasta sen mukaisesti.

GT Musiikkilupien vastuu
GT Musiikkiluvat vastaa siitä, että sillä on oikeus antaa Käyttölupasopimuksessa tarkoitettu käyttölupa ja sopia tekijänoikeuslain 47 §:ssä  tarkoitetusta korvauksesta.

Asiakkaan vastuu
Asiakas vastaa siitä, ettei äänitteitä tai teoksia käytetä Käyttölupasopimuksen ehtojen ja tekijänoikeuslain säännösten vastaisesti.
Asiakas vastaa siitä, että sen toiminnassa ei käytetä tekijänoikeuslain vastaisesti valmistettuja teoksia tai äänitteitä.

GT Musiikkilupien oikeus olla tekemättä sopimusta tai antamatta käyttölupaa
GT Musiikkiluvilla on oikeus kieltäytyä tekemästä Käyttölupasopimusta ja antamasta käyttölupaa siinä tapauksessa, että:
• GT Musiikkiluvilla, Teostolla tai Gramexilla on asiakkaalta oikeudenloukkaukseen perustuva saatava tai vähäistä suurempi erääntynyt sopimukseen perustuva saatava
• asiakas on olennaisesti tai toistuvasti loukannut tekijänoikeuslakiin perustuvia oikeuksia tai käyttöluvan ehtoja
• GT Musiikkiluvilla on tähän muu painava peruste.

Tarkistusoikeus ja suoritusta turvaavat toimet
GT Musiikkiluvilla tai sen nimeämällä on oikeus tarkistaa Käyttölupasopimuksen perusteella käytettävien äänitteiden ja teosten laillisuus ja Käyttölupasopimuksen korvausperusteisiin vaikuttavien tietojen oikeellisuus.
GT Musiikkiluvilla on oikeus ennakoitavan luottotappion välttämiseksi tai muusta erityisestä syystä edellyttää hinnaston mukaisen korvauksen suorittamista etukäteen tai sitä vastaavan turvaavan vakuuden asettamista.

Käyttöluvan siirrettävyys
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Käyttölupasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman GT Musiikkilupien kirjallista suostumusta.

Asiakkaalta kerättävien tietojen käyttö ja luottamuksellisuus
GT Musiikkiluvat voi käyttää asiakkaalta saatuja tietoja muun muassa palvelujen tuottamiseen ja laskuttamiseen, tilastointiin, tutkimukseen sekä tuotekehitykseen.
GT Musiikkiluvat:
• sitoutuu pitämään salassa asiakkaan liiketoimintaa koskevat liike- tai ammattisalaisuutena pidettävät tiedot
• käsittelee henkilötietoja vain henkilötietolainsäädännön mukaisella tavalla. GT Musiikkilupien tietosuojaseloste löytyy GT Musiikkilupien verkkosivuilta.
• voi kuitenkin luovuttaa edellä mainittuja tietoja muille tekijänoikeuksia hallinnoiville yhteisöille siinä laajuudessa, kuin luovutus on tarpeen GT Musiikkilupien ja tällaisen yhteisön musiikin käyttölupiin liittyvän yhteistyön toteuttamiseksi.

Kuluttaja-asemassa olevat asiakkaat
Kuluttaja-asemassa olevalla asiakkaalla on oikeus peruuttaa Käyttölupasopimus ilmoittamalla siitä GT Musiikkiluville neljäntoista (14) päivän kuluessa Käyttölupasopimuksen voimassaoloajan alkamisesta. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole sen jälkeen, kun asiakas on aloittanut käyttöluvan mukaisen musiikin käytön.
Muilta osin kuluttaja-asemassa oleviin asiakkaisiin sovelletaan Käyttölupasopimuksen ehtoja sellaisenaan, ellei kuluttajansuojalaista muuta johdu.

Välilliset ja epäsuorat vahingot
Kumpikaan sopijapuoli ei ole korvausvelvollinen toiselle sopijapuolelle aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Tällaisena vahinkona pidetään muun muassa saamatta jäänyttä liiketuloa, markkinaosuuden menetystä, good will –arvon vähentymistä tai toiminnan tai tuotannon keskeytyksestä aiheutunutta vahinkoa.
Tässä sovitulla vahingonkorvausvelvollisuudella ei rajoiteta GT Musiikkilupien tai sen edustamien oikeudenhaltijoiden oikeutta vaatia asiakkaalta korvausta tekijänoikeuslain, vahingonkorvauslain tai muun säännöstön nojalla taikka muulla perusteella.

Käyttölupasopimuksen purkaminen
GT Musiikkiluvilla on oikeus purkaa Käyttölupasopimus välittömästi, jos:
• asiakas toimii Käyttölupasopimuksen ehtojentai tekijänoikeuslain vastaisesti;
• Käyttölupasopimuksen perusteella laskutettua korvausta ei ole suoritettu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskun eräpäivästä;
• jos asiakas ilmoittaa tai vahvistaa Käyttölupasopimuksen edellyttämät tiedot oleellisesti virheellisinä;
• GT Musiikkiluville Teoston ja Gramexin myöntämät valtuudet olennaisesti supistuvat, vähenevät tai lakkaavat.

Mikäli GT Musiikkiluvat Oy purkaa Käyttölupasopimuksen osittain, asiakkaalla on oikeus purkaa Käyttölupasopimus päättymään kokonaan välittömästi.

Sopimusehtojen voimassaolo
Nämä Yleiset ehdot tulevat voimaan 15.2.2023 ja ovat voimassa toistaiseksi.
GT Musiikkiluvat voi muuttaa näitä Yleisiä ehtoja ilmoittamalla siitä asiakkaalle verkkosivuillaan tai muulla viestinnällä viimeistään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Uusia muutettuja sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin myös ennen muutosta tehtyihin Käyttölupasopimuksiin. Mikäli asiakas ei hyväksy sopimusehtojen muutosta, on asiakkaalla oikeus irtisanoa Käyttölupasopimus irtisanomisaikaa noudattaen.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
Käyttölupasopimuksen tulkinnassa sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta.  Käyttölupasopimusta koskevat riidat ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa tai mikäli riita liittyy markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan, riita voidaan saattaa myös markkinaoikeuden ratkaistavaksi. Kuluttaja-asemassa oleva asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
Mikäli eri kieliversioiden välillä on eroja, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Allmänna villkor för GT Musiikkiluvat Oy (från 15.2.2023) – på svenska

General Terms and Conditions of GT Music Licences Ltd (as of 15 February 2023) – in English