Verkkopalvelun käyttöehdot

1. Yleistä

1.1.  Musiikkiluvat.fi verkkopalvelu on GT Musiikkiluvat Oy:n välittämä, musiikkiluvat.fi- tunnuksilla käytettävä palvelukokonaisuus, johon sisältyy verkossa tarjottavia palveluita yrityksille, yhteisöille, ammatin- tai elinkeinonharjoittajille, henkilöille tai muille tahoille, jotka tekevät GT musiikkiluvat Oy:n kanssa musiikin käyttämistä koskevan sopimuksen (musiikin käyttäjäasiakkaat). Nämä palvelut liittyvät esimerkiksi tekijänoikeuskorvauksen määräytymiseen vaikuttavien tietojen ilmoittamiseen GT Musiikkiluvat Oy:lle.

1.2.  Musiikkiluvat.fi verkkopalvelu voi sisältää myös muita 1.1 kohdassa mainituille asiakkaille kulloinkin verkossa tarjoamia palveluita.

1.3.  Verkkopalvelun sisältö määräytyy sopimusvahvistuksessa kulloinkin määritellyn mukaisesti.

1.4.  Musiikkiluvat.fi verkkopalvelua koskevan sopimuksen solmineista 1.1 kohdassa mainituista asiakkaista käytetään jäljempänä yhteisesti nimitystä Asiakas.

2. Musiikkiluvat.fi verkkopalvelu

2.1.  GT Musiikkiluvat Oy määrittelee ne palvelut, joita musiikkiluvat.fi verkkopalveluun voidaan liittää ja joita siinä kulloinkin ylläpidetään. Musiikkiluvat.fi verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Asiakkaan musiikkiluvat.fi verkkopalveluiden piiriin kulloinkin kuuluvien asioiden hoitamiseen verkkopalvelusopimuksen voimassaoloaikana.

2.2.  Musiikkiluvat.fi verkkopalvelun kautta Asiakkaan suorittamasta toiminnosta tai verkkopalvelun välityksellä Musiikkiluvat.fi asiakkaalle tarjoamaa tietoa ei tarvitse muulla tavoin toimittaa Asiakkaalle.

3. Sopimus ja sen syntyminen

3.1.  Sopimus Asiakkaan ja GT Musiikkiluvat Oy:n välillä syntyy, kun GT Musiikkiluvat Oy on hyväksynyt ja rekisteröinyt Asiakkaan antamat GT Musiikkiluvat Oy:n pyytämät tiedot.

3.2.  Musiikkiluvat.fi verkkopalvelua koskeva sopimus muodostuu sopimusvahvistuksesta ja näistä verkkopalvelun käyttöehdoista.

4. Sopimusvahvistus ja reklamaatio

4.1.  Sopimuksen synnyttyä 3.1 kohdan mukaisesti GT Musiikkiluvat Oy lähettää Asiakkaalle sopimusvahvistuksen.

4.2.  Mikäli Asiakas ei neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimusvahvistuksen lähettämispäivästä lukien reklamoi GT Musiikkiluvat tietoihin sisältyvistä virheistä tai puutteista, GT Musiikkiluvat Oy:llä on oikeus soveltaa sopimussuhteessa sopimusvahvistuksessa yksilöityjä tietoja.

5. Käyttöoikeuksien muutokset

5.1.  Verkkopalvelun uusi käyttöoikeus tai käyttöoikeutta koskeva muutos, taikka muu sopimuksen sisältöä koskeva muutos kuuluu sopimuksen piiriin siitä lähtien kun Asiakas on ilmoittanut sen GT musiikkiluvat Oy:lle ja GT Musiikkiluvat Oy on hyväksynyt sen sopimuksen piiriin kuuluvaksi.

5.2.  Hyväksyttyään muutoksen GT Musiikkiluvat Oy lähettää Asiakkaalle muutosvahvistuksen. Sopimusvahvistus muutoksineen on kokonaisuudessaan ladattavissa musiikkiluvat.fi verkkopalvelusta vuorokauden kuluessa.

5.3.  Mikäli Asiakas ei neljäntoista (14) päivän kuluessa muutosvahvistuksen lähettämispäivästä lukien reklamoi GT Musiikkiluvat Oy:lle muutosvahvistuksen tietoihin sisältyvistä virheistä tai puutteista, GT Musiikkiluvat Oy:llä on oikeus soveltaa sopimussuhteessa muutosvahvistuksessa yksilöityjä tietoja.

6. Tunnistetiedot

6.1. GT Musiikkiluvat Oy antaa Asiakkaalle asiakastunnuksen ja salasanan (tunnistetiedot). GT Musiikkiluvat Oy voi uusia tunnistetiedot toimittamalla Asiakkaalle uudet tunnistetiedot. GT Musiikkiluvat Oy ja Asiakas voivat erikseen sopia muun tunnistetietoja vastaavan henkilö- tai yrityskohtaisen tunnisteen tai varmenteen käyttämisestä. GT Musiikkiluvat Oy lähettää tunnistetiedot postitse tai sähköpostitse Asiakkaan GT Musiikkiluvat Oy:lle ilmoittamaan osoitteeseen. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa GT Musiikkiluvat Oy:lle, mikäli hänen posti- tai sähköpostiosoitteensa muuttuu. Jos Asiakas on yritys tai yhteisö, tunnistetiedot lähetetään osoitettuna Asiakkaan yhteyshenkilölle, mikäli sellainen on GT Musiikkiluvat Oy:lle ilmoitettu, tai muussa tapauksessa Asiakkaan posti- tai sähköpostiosoitteella. Asiakas ilmoittaa GT Musiikkiluvat Oy:lle, mikäli yhteyshenkilö vaihtuu. GT Musiikkiluvat Oy:n tietojärjestelmät tunnistavat Asiakkaan, kun Asiakas kirjoittautuu tunnistetiedoilla verkkopalveluun.

7. Tunnistetietojen ja tunnistautumisen merkitys

7.1. GT Musiikkiluvat Oy:n verkkopalvelun edellyttämällä tavalla annetut tunnistetiedot vastaavat Asiakkaan allekirjoitusta. Kaikki ilmoitukset sekä muut viestit, jotka on tehty käyttäen Asiakkaan tunnistetietoja sitovat Asiakasta sen jälkeen, kun tunnistetiedot on annettu GT Musiikkiluvat Oy:lle musiikkiluvat.fi verkkopalvelun edellyttämällä tavalla.

8. Vastuu tunnistetietojen käyttämisestä ja säilyttämisestä

8.1. Asiakas sitoutuu säilyttämään tunnistetiedot huolellisesti siten, että asiakastunnuksesta ja salasanasta koostuvat tunnistetiedot säilytetään erillään toisistaan. Asiakkaan tulee huolehtia, etteivät tunnistetiedot joudu sivullisen haltuun. Mikäli tunnistetiedot ovat joutuneet tai Asiakkaalla on syytä epäillä, että ne ovat saattaneet joutua sivullisen haltuun, Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tästä GT Musiikkiluvat Oy:lle palvelujen luvattoman käytön estämiseksi. Asiakas vastaa mahdollisista vahingoista ja tunnistetietojen avulla tehdyistä kaikista toimista siihen saakka, kunnes GT Musiikkiluvat Oy on saanut ilmoituksen tunnistetietojen joutumisesta sivullisen haltuun ja GT Musiikkiluvat Oy:llä on ollut kohtuullinen aika estää palvelujen käyttö. Mikäli Asiakas on säilyttänyt tunnistetietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistetietojen joutumiseen sivullisen haltuun, Asiakas vastaa kaikesta GT Musiikkiluvat Oy:lle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Yritys- tai yhteisöasiakas hyväksyy GT Musiikkiluvat Oy: hyn nähden sen, että Asiakkaana olevan yrityksen tai yhteisön tunnistetietoja käyttävällä henkilöllä on musiikkiluvat.fi verkkopalvelussa aina tämän palvelun käyttöoikeus Asiakkaan puolesta, vaikka tästä oikeudesta ei olisi erikseen GT Musiikkiluvat Oy:lle ilmoitettu.

9. Laitteistot ja tietojärjestelmät

9.1.  Asiakas hankkii kustannuksellaan verkkopalvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet sekä muut tarvittavat palvelut ja vastaa niiden käyttö- ja ylläpitokustannuksista, turvallisuudesta ja toimivuudesta. GT Musiikkiluvat Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen, mikäli Asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmistot tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat verkkopalvelun turvallisuuden. GT Musiikkiluvat Oy ei takaa, että tarjottuja palveluja voidaan käyttää Asiakkaan laitteilla.

9.2.  Verkkopalvelu toimii oletusasetuksin asennetuilla tavallisimmilla verkkoselaimilla ja näiden uudemmilla versioilla. Mahdollisista verkkopalvelun toiminnan edellytyksenä olevista Asiakkaan tietokoneen selainpäivitystarpeista tai muista ohjelmistovaatimuksista tiedotetaan kulloinkin GT Musiikkiluvat Oy:n verkkosivuilla.

9.3.  GT Musiikkiluvat Oy vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä.

10. Verkkopalvelun toiminta ja rajoitukset

10.1. GT Musiikkiluvat Oy:n verkkopalvelu on Asiakkaan käytössä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa seitsemänä (7) päivänä viikossa pois lukien huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuvat katkokset. GT Musiikkiluvat Oy ei takaa, että GT Musiikkiluvat Oy:n verkkopalvelu on Asiakkaan käytössä keskeytyksettä. GT Musiikkiluvat Oy voi perustellusta syystä rajoittaa GT Musiikkiluvat Oy:n verkkopalvelun käyttöaikaa ilmoittamalla siitä Asiakkaalleen GT Musiikkiluvat Oy:n verkkopalvelussa tai verkkosivuilla.

10.2. GT Musiikkiluvat Oy:n velvollisuus käsitellä musiikkiluvat.fi verkkopalvelun välityksellä toimitettu asia alkaa aikaisintaan silloin, kun se on vastaanotettu ja hyväksytty GT Musiikkiluvat Oy:n tietojärjestelmään. GT Musiikkiluvat Oy ei takaa sitä, että sille lähetetyt toimeksiannot, hakemukset tai muu tieto käsitellään tosiaikaisina.

11. Vastuu annetuista tiedoista

11.1.  Toimeksiannon, sopimuksen tai hakemuksen tekoaika ja sisältö sekä palveluun liittyvä muu asiointi todennetaan. GT Musiikkiluvat Oy:n ylläpitämistä tietojärjestelmistä. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakas vastaa kaikesta mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Asiakas on antanut GT Musiikkiluvat Oy:lle virheellisiä tai puutteellisia tietoja.

11.2.  GT Musiikkiluvat Oy suorittaa toimenpiteet Asiakkaan antamien tietojen perusteella. GT Musiikkiluvat Oy ei ole velvollinen tarkastamaan tai täydentämään annettuja tietoja. GT Musiikkiluvat Oy:llä on oikeus tallentaa Asiakkaan yhteydenottoja sekä asiointia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä.

12. Huomautukset

12.1. Mahdolliset GT Musiikkiluvat Oy:n verkkopalvelua koskevat huomautukset tai vaatimukset tulee tehdä kirjallisesti GT Musiikkiluvat Oy:lle välittömästi tai viimeistään 30 päivän kuluessa.

13. Immateriaalioikeudet

13.1. GT Musiikkiluvat Oy:n verkkopalveluun liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat GT Musiikkiluvat Oy:lle tai kolmannelle osapuolelle.

14. GT Musiikkiluvat Oy:n oikeus keskeyttää verkkopalvelu

14.1. GT Musiikkiluvat Oy:llä on oikeus välittömästi keskeyttää Asiakkaan verkkopalvelun käyttö, mikäli Asiakas ei noudata palvelua koskevia ehtoja tai milloin GT Musiikkiluvat Oy:llä on perusteltu syy epäillä, että palvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaran GT Musiikkiluvat Oy:lle tai sivulliselle. Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen tämän kohdan perusteella tapahtuvasta keskeyttämisestä.

15. Vahingonkorvausvelvollisuus

15.1.  Sopijapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle sopijapuolelle aiheuttamansa suoranaiset vahingot.

15.2.  Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa toiselle sopijapuolelle aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Tällaisena vahinkona pidetään muun muassa saamatta jäänyttä liiketuloa, markkinaosuuden menetystä, good will –arvon vähentymistä taikka toiminnan tai tuotannon keskeytyksestä aiheutunutta vahinkoa.

15.3.  Tässä sovitulla vahingonkorvausvelvollisuudella ei rajoiteta GT Musiikkiluvat Oy:n tai sen edustamien emoyhtiöiden Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto Ry:n ja Esittävien Taiteilijoiden ja Äänitteiden Tuottajien Tekijänoikeusyhdistys Gramex Ry:n oikeutta vaatia Asiakkaalta korvausta tekijänoikeuslain, vahingonkorvauslain tai muun säännöstön nojalla taikka muulla perusteella.

15.4.  GT Musiikkiluvat Oy ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle sopimuksen purkamisen mahdollisesti aiheuttamaa vahinkoa.

16. Ylivoimainen este

16.1.  Sopijapuoli ei vastaa vahingosta tai viivästyksestä, joka aiheutuu kyseisestä sopijapuolesta riippumattomasta syystä, johon tämä sopijapuoli ei ole kohtuudella voinut vaikuttaa ja joka ei ole ollut ennakoitavissa sopimuksen voimaantullessa (ylivoimainen este).

16.2.  Sopijapuoli, jota ylivoimainen este kohtaa, on velvollinen ilmoittamaan siitä toiselle sopijapuolelle samoin kuin esteen arvioidusta kestosta kirjallisesti tai sähköpostitse.

17. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

17.1.  GT Musiikkiluvat Oy:n verkkopalvelua koskeva sopimus tulee voimaan 3.1 kohdan mukaisesti ja on voimassa erikseen sovitun ajan tai kunnes se näiden verkkopalvelun käyttöehtojen mukaisesti irtisanotaan tai puretaan. Sopimus on kuitenkin aina vähintään voimassa 4.2 kohdan tai 5.3 kohdan mukaisen reklamaatioajan päättymiseen saakka.

17.2.  GT Musiikkiluvat Oy varaa verkkopalvelun käyttöönottoa varten 14 vuorokauden toimitusajan sopimuksen voimaan tulosta lukien.

17.3.  Kumpikin sopijapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään käyttäen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Sopimus on irtisanottava kirjallisesti tai muuten todisteellisesti.

17.4.  GT Musiikkiluvat Oy varaa kohtuullisen ajan verkkopalvelun sulkemista varten sopimuksen päättymisen jälkeen.

17.5.  Jos Asiakas ilmoittaa tai vahvistaa sopimuksen edellyttämät tiedot totuudenvastaisina tai oleellisesti virheellisinä taikka laiminlyö tällaisten tietojen ilmoittamisen, GT Musiikkiluvat Oy:llä on oikeus irtisanomisaikaa noudattamatta purkaa sopimus, jolloin annettu käyttöoikeus raukeaa välittömin oikeusvaikutuksin.

17.6.  GT Musiikkiluvat Oy:llä on oikeus purkaa sopimus välittömästi myös siinä tapauksessa, että Asiakas joutuu konkurssiin, asetetaan selvitystilaan tai muuten todetaan varattomaksi.

17.7.  Mikäli Asiakas ei ole yhteen (1) vuoteen käyttänyt palvelua GT Musiikkiluvat Oy voi katsoa verkkopalvelusopimuksen rauenneeksi ilman sopimuksen erillistä päättämistä.

17.8.  Asiakas vastaa verkkopalvelun kautta suoritetuista toimenpiteistä myös palvelun päättymisen jälkeen.

18. Verkkopalvelun käyttöehtojen voimassaolo ja muuttaminen

18.1.  Nämä verkkopalvelun käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi.

18.2.  GT Musiikkiluvat Oy voi muuttaa verkkopalvelun käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta GT Musiikkiluvat Oy:n verkkosivuilla viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa. Uusia muutettuja sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin myös ennen muutosta tehtyihin sopimuksiin.

18.3.  Asiakkaalla on oikeus irtisanoa GT Musiikkiluvat Oy:n verkkopalvelusopimus heti päättyväksi, mikäli hän ei hyväksy ilmoitettuja muutoksia.

19. Riitojen ratkaisu

19.1. Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja ja 3.1 kohdan mukaisesti tehtyä GT Musiikkiluvat Oy:n ja Asiakkaan välistä sopimusta koskevat riidat ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta.